Kniha obchodníkov

Konzultanti a projekty

IT konzultanti sú odborníci majúci expertné znalosti o IT technológiách, poskytujúci odborné poradenstvo vo vybraných technológiách.

Zo všeobecného pohľadu, IT konzultanti pomáhajú klientom zdokonaľovať firemné procesy a tým zvyšovať ziskovosť, a to prostredníctvom výberu a implementácie vhodných IT technológií.

Konzultanti identifikujú podnikateľské potreby a požiadavky, analyzujú súčasné procesy a IT infraštruktúru klienta, navrhujú riešenie, realizujú implementáciu riešenia, poskytujú technickú podporu, školenia a poradenstvo. Sú zodpovední za naplnenie podnikateľských potrieb prostredníctvom navrhnutého riešenia. Musia mať preto bohatú znalosť podnikateľského prostredia - procesov, kľúčových strategických faktorov, operatívy. Na strane druhej, majú expertné znalosti o IT technológiách - produktoch, technológiách, trendoch, subdodávateľoch. Ich pridaná hodnota pre klienta nie je len implementácia technológie, ale predovšetkým aj pochopenie toho, ako ovplyvní implementované IT riešenie konkrétne podnikateľské ciele. Príklady riešených podnikateľských potrieb:
  • nahradenie zastaralých aplikácií
  • zavedenie informačnej bezpečnosti
  • manažment zmeny - zmena platformy
  • zavedenie VOIP technológie
  • analýza a implementácia ekomercie
Povaha práce si vyžaduje angažovanosť celého tímu špecialistov, preto implemetácia riešení má typicky charakter projektov a predpokladá výborné schopnosti projektového riadenia a tímovej spolupráce. Typický projekt zahŕňa konzultácie s personálom klienta na všetkých úrovniach, zber, analýzu a vyhodnotenie informácií, vypracovanie návrhu a dokumentácie, koordináciu projektového tímu, prezentáciu návrhu klientovi.

Konzultant IT konzultuje, analyzuje potreby, navrhuje riešenia, rieši potreby klienta. Je osobou prvého kontaktu pre zákazníka pri tvorbe riešenia a implementácii IT alebo IS.
SAP konzultant je pozícia veľmi podobná pozícii IS konzultanta. SAP konzultant je zameraný na podporu komplexného podnikateľského systému SAP, ktorý integruje procesy vnútri podniku a medzi podnikmi navzájom.
Konzultant DB systémov je technickým odborným poradcom pri nasadzovaní databázového systému, tvorby dátových modelov, zabezpečení integrity dát.
Konzultant operačných systémov poskytuje odbornú expertízu pre platformy informačného systému - operačné systémy.
Architekt IS špecifikuje a definuje koncepčnú, logickú a informačnú architektúru IS/IT z dlhodobého a ekonomického hľadiska.
Web architekt špecifikuje a definuje koncepčnú, logickú, navigačnú a informačnú architektúru webového projektu z dlhodobého a ekonomického hľadiska.

IT konzultantov zamestnávajú veľké konzultačné spoločnosti ponúkajúce širšie spektrum konzultačných služieb, nielen v oblasti IT technológií, ale napr. aj v oblasti manažmentu, financií, priemyslu a ďalších oblastí.Navigátor


ISSN 1337-0367