Kniha obchodníkov

Správcovia IT systémov

Správcovia, nazývaní aj administrátori, sú IT odborníci, ktorí sa uplatňujú v priebehu prevádzky a využívania už existujúceho informačného systému alebo jeho zložiek. Zodpovedajú za bezporuchovú prevádzku spravovaného systému.

Pozícia správcu sa zriaďuje všade tam, kde si prevádzkovanie IT z dôvodu odbornej špecializácie, zložitosti, dôležitosti alebo kumulácie špecializovannej činnosti vyžaduje samostatnú zodpovednú osobu pre spoľahlivé zabezpečenie požadovaných činností.

Správcovia v zásade nevyvíjajú nový software alebo informačný systém. Naopak, oni sa oň starajú, podporujú jeho čo najefektívnejšie využívanie uživateľmi, slúžia užívateľom systému. To však nevylučuje možnosť, aby sa zúčastňovali na inovácii zvereného sytému.

Správcovia predovšetkým riešia operatívne úlohy a problémy vznikajúce v priebehu prevádzky. Z toho dôvodu sa môžu ocitať pod tlakom užívateľov kvôli rýchlemu riešeniu v prípadoch nefunkčnosti resp. poruchových stavov.

Najčastejšími činnosťami sú inštalácia, údržba, podpora užívateľov, administrácia užívateľských právomocí, konfigurácia, analýza a riešenie problémov, monitorovanie bezpečnosti, ladenie výkonu, zálohovanie, obsluha zariadení.

Administrátor IS vo všeobecnosti navrhuje a inštaluje počítačovú sieť, zabezpečuje dennodennú administratívnu podporu pre užívateľov softwarových aplikácií a hardwarových zariadení, zabezpečuje ochranu a bezpečnosť dát.
Systémový administrátor zabezpečuje spoľahlivú a efektívnu prevádzku systémových prostriedkov informačného systému v širšom poňatí.
Správca počítačovej siete zabezpečuje infraštruktúru PC siete, monitoruje sieť, aby bola zabezpečená funkčnosť pre užívateľov IS. Plánuje, koordinuje a implementuje bezpečnosť a ochranu počítačovej siete.
Správca operačného systému zabezpečuje funkčnosť a rozvoj využívania operačných systémov ako systémových platforiem pre informačný systém organizácie.
Databázový administrátor zabezpečuje integritu dát, administráciu smerom k jej užívateľom, ladenie výkonu ako aj rozvoj databázového systému.
Správca SW aplikácií zabezpečuje funkčnosť a rozvoj využívania softwarových aplikácií pre užívateľov alebo zákazníkov.
Administrátor bezpečnosti dohliada a rieši problematiku ochrany a bezpečnosti dát IS.
Operátor výpočtovej techniky zabezpečuje spoľahlivý chod počítačovej techniky a plní funkciu prvej pomoci pre jej užívateľov pri vzniknutých problémoch.

V závislosti od typu organizácie, či už v malých firmách, štátnych organizáciách, profesionálnych IT firmách alebo veľkých spoločnostiach, sa často rôzne IT odbornosti buď zlučujú do jednej pracovnej pozície alebo naopak, predovšetkým v prípade veľkých organizácií, sa činnosti delegujú na špecializované vyššie uvedené pozície.Navigátor


ISSN 1337-0367