Kniha obchodníkov

Technické pozície

Softwaroví a hardwaroví vývojári navrhujú a 'vyrábajú' software a hardware. Projektoví manažéri a konzultanti navrhujú a manažujú proces implementácie. Správcovia zabezpečujú spoľahlivú dennodennú prevádzku.

Ďalšia skupina IT odorníkov v tomto reťazci, IT technici, prichádzajú na scénu v situácii, keď vznikne technický problém. Technický problém, ktorý však nie je zúžený len na hardware, ale naopak zahrňuje aj riešenie problémov, ktoré majú softwarový charakter.

Rastúca zložitosť IT infraštruktúry, tvorená množstvom HW zariadení, širokej palety SW aplikácií a ich vzájomného prepojenia a previazania, si nevyhnutne vyžaduje odborníkov, ktorí sú vybavení technickými zručnosťami, skúsenosťami a schopnosťami, schopnými riešiť problémy, ktoré prináša prax . A prax prináša aj situácie, ktoré nie sú popísané v manuáloch.

Podpora zo strany IT technikov je členitá, podobne ako sú členité aj informačné technológie. V súvislosti s technickou podporou sa používa terminológia úrovní podpory (tier 1, tier 2, tier 3). Prvá úroveň zodpovedá situácii, keď si správu systému, napr. počítača a softwaru, rieši sám užívateľ. Druhá úroveň sa vzťahuje na lokálneho správcu počítačovej siete, užívateľských počítačov a serverov riadiacich lokálnu sieť. V prípade veľkých organizácií so stovkami užívateľských počítačov zapojených do siete sa technická podpora vyvinula do tretej úrovne podpory. V tomto prípade za účelom zníženia nákladov spojených s administráciou sú počítače a servre spravované primárne centralizovane na diaľku, pričom v nevyhnutných prípadoch týkajúcich sa predovšetkým zásahov do hardwaru technici zasahujú aj osobne na mieste. Takéto členenie technickej podpory sa však nevzťahuje len na PC a LAN siete, ale v zásade na všetky IT technológie.

Pomenovanie technik je všeobecné. Konkrétne zameranie je špecifikované v prívlastku názvu pozície. Môžeme rozlišovať technikov zameraných na opravy a servis, údržbu a prevádzku, na technickú podporu majúcu charakter poradenstva alebo na technikov analytikov.


IT Technik - Servis/Opravy zabezpečuje inštaláciu a servis IT techniky, činnosti spojené s realizáciou záručného a pozáručného servisu.
IT Technik - Správca techniky zabezpečuje údržbu, bezporuchovú prevádzku a servisné služby pre užívateľov v rámci organizácie alebo pre externú organizáciu
IT Technik - Technická podpora je riešiteľom technických problémov súvisiacich s IT technológiou a technikou. Poskytuje technickú podporu a servis zákazníkom, technickému tímu a manažmentu.
Helpdesk Technik telefonicky, emailom alebo inými spôsobmi komunikuje na diaľku s uživateľmi a poskytuje technickú podporu užívateľom IT produktov a služieb. Podpora prevádzkovej kontinuity IT zariadení, informačných systémov a technológií.
Operátor IT/IS v reálnom čase monitoruje funkčnosť systému, za ktorý je zodpovedný. V prípade kritického stavu alebo problému okamžite rieši vzniknutý stav alebo ho hlási nadriadenému.Navigátor


ISSN 1337-0367