Kniha obchodníkov

Telekomunikačné pozície

Telekomunikácie, rovnako ako informačné technológie, zahŕňajú výrobu hardwaru, tvorbu softwaru a poskytovanie služieb. Hardware umožňuje prenos dát, hlasu, obrazu, videa. Služby zahŕňajú napríklad poskytovanie pripojenia do internetu, hlasové služby, privátne siete. Software to všetko dáva do činnosti.

Z pôvodne monopolného charakteru priemyslu sa po vlne deregulácií vo vyspelých krajinách stalo vysoko konkurenčným odvetvím s vysokou dynamikou technologických zmien. S veľkými možnosťami a pracovnými príležitosťami. Priemerné zárobky sú vysoko nad priemer. Odborníci so znalosťou najnovších technológií v prostredí rýchlo sa meniacich technológií majú vynikajúce príležitosti.

Telekomunikačné technológie sú napr.: tradičné siete pevných liniek, celulárne siete, káblové systémy, siete na báze optických vlákien, satelitný prenos, TV/rádio vysielanie, LAN. Telekomunikačné služby postavené na technológiách sú napr.: mobilná telefónia, DSL, internet, emailová pošta, virtuálne privátne siete, globálny navigačný sytém GPS, VOIP, video vysielanie.

Vysokorýchlostný prenos dát, hlasové služby cez internet a bezdrôtový prenos sú oblasti, ktoré zaznamenávajú najväčší rozmach. Vyhliadky pre tieto sektory z pohľadu zamestnania sú vynikajúce. Elektronici, analytici, softwaroví vývojári a iné technicko-inžinierske pozície, ale i ďalšie netechnické pozície majú výrazne väčšie vyhliadky na lepšie ohodnotenie ako v iných sektoroch.


Telekomunikační inžinieri navrhujú a realizujú telekomunikačné systémy, produkty, služby, riešia projekty a technické problémy využitím vlastných hlbokých znalostí. Inžinieri taktiež vyvíjajú nové zariadenia vo výskumno-vývojových tímoch.
Softwaroví inžinieri navrhujú, vyvíjajú, testujú softwarové produkty pre riadenie telekomunikačných zariadení, pre služby ako napríklad internetová alebo mobilová telefónia, pre špecializované aplikácie pre vývojárov telekomunikačných zariadení alebo pre aplikácie na podporu modelovania navrhovaných sietí.
Návrhári telekomunikačnej siete navrhujú na základe analýzy požiadaviek klienta detailné riešenie komunikačnej siete.
Telekomunikačný technici inštalujú, zapájajú, opravujú a servisujú zložité a sofistikované telekomunikačné zariadenia a prislúchajúcu kabeláž, a to v priestoroch zákazníka alebo špeciálnych priestoroch vlastnej organizácie.
Telekomunikační špecialisti sa zúčastňujú na riešení úloh/projektov podľa prideleného zadania, poskytujú odbornú podporu vyžadujúcu si telekomunikačnú odbornosť na úlohách a projektoch pre rôzne tímy/oddelenia v rámci organizácie.
Inštalácia telekomunikačných liniek/káblov a servis k nim sú práce vyžadujúce si fyzickú zdatnosť. Práca v exteriéri a interéri so sebou prináša lezenie vo výškach i v podzemí, zdvíhanie ťažkých predmetov, prácu v každom počasí.
Pracovníci zákazníckej podpory mnohokrát v call centrách, vysvetľujú a pomáhajú zákazníkom pochopiť telekomunikačné služby.
Obchodní zástupcovia podobne ako v iných oblastiach poskytovania služieb, navštevujú potencionálnych klientov, vysvetľujú výhody služieb, navrhujú riešenie pre klientov. Musia mať vzťah k technike a základné znalosti telekomunikačnej terminológie, nakoľko telekomunikačné služby a produkty sú svojím charakterom technicky náročné a komplikované.

Vzhľadom na dynamiku zmien a zavádzania nových technológií je pre úspešné pôsobenie v telekomunikačnom priemysle dôležité doĺňať si nové poznatky a získavať nové skúsenosti.Navigátor


ISSN 1337-0367